Wednesday, December 30, 2015

Teori awal tentang masyarakat

Empat;
1. liberal pluralis
2. tradisi masyarkat massa
3. frankfurt school
4. Radikal optimist/ marxist

1. Tradisi masyarakat massa

 • perkembangan  media dan masyarakat pessimistik
 • perkembangan budaya massa mengancam nilai budaya elit dan proses demokrasi
 • mengubah corak hidup masyarakat
 • menggantikan sistem feudal
 • masyarakat mass:
 • proses urbanisasi
 • populasi bandar yang pesat
 • pembahagian tenaga buruh
 • perkembangan sistem media yang bersifat massa
 • perkembangan budaya massa
 • Mathew Arnold (pasca modernisme)
 • mempunyai kepelbagaian tema
 • kelunturan nilai masyarakat organik
 • perkembangan budaya dan masy massa
 • revolusi industri 
 • perkembangan sistem politik demokras
 • kemunculan medium kom
 • dilihat sebagai ancaman:
 • penglibatan massa dalam proses pentadbiran dan kerajaan
 • ancaman nilai budaya elit
 • kemunculan ekonomi pasaran : masy homogenous
 • kuasa politik diperolehi massa (ancaman proses demokrasi)
 • ancaman masy massa sendiri (indvidu terpisah , boleh dimanupilasi oleh masy elit )
 • implikasi ideologi: sistem sosial pra kapitalis diganti dengan kemunculan kelas bourgeois(elit pemerintah) mengesah demokrasi mereka melalui rasional sitem politik demokrasi
 • implikasi terhadap kajian media:
 • walaupun teori ini kelemahan, but it is influential. diguna sebagai asas falsafah dan kajian awal media
 • Britain: perdebatan dilakukan dalam konteks budaya, budaya tinggi yang telah dicemari oleh budaya massa
 • AS: bersifat empirikal. mengukur secara empirikal. Andaian teori masyarakat massa akan meruntuhkan nilai masy organik. 
 • Mesej media melalui proses saringan: mediated
 • media ialah heterogenous. 
 • mempertahankan masy
 • Shils: keadaan yang kondusif untuk perkembangan sistem demokrasi. 
2. Frankfurt school
 • Max Hokheimer, theodore Adorno
 • Pendekatan FS: kritikal
 • masy tidak bebas
 • dipengaruhi oleh revolusi bolshevik in Russia
 • nazism
 • sistem demokrasi 
 • kestabilan politik di Eropah
 • tumpuan kajian:
 • menekan kepentingan sejarah dlm masy
 • perhubungan masy dengan subjek dengan keadaan sosial yang menentu kewujan mereka
 • keadaan sosial tidak seimbang tidak memberi peluang kepada kesedaran kelas berlaku
 • ideologi penting
 • perkembangan sistem komunikasi masy mempengaruhi individu masy
 • pergantungan kpd komunikasi dan buday massa
 • tidak mempunyai institusi kukuh
 • masy hidup dalam keadaan didominasi
 • individu massa lemah dan passif
 • mudah mangsa kpd kelas dominan
 • kemunculan masy massa dan buday massa becuz perkembangan sistem sosial dan ekonomi kapitalis
3. Liberal Pluralis
 • masyarkat yang bersaing antara satu sama lain
 • persaingan yang terbuka
 • no kumpulan yang berdominan
 • masy diandai seimbang
 • mereka berhak untuk mengambil bahagian dlm
 • proses membuat keputusan politik
 • dan proses ekonomi
 • struktur masy kompleks
 • setiap individu dalm masy bertanggungjawab mengekal keseimbangan dlm masy"check and balance"
 • shils: keadaan yang sesuai untuk perkembangan sistem politik demokrasi
 • asalakan masy pluralis
 • kajian mengenai media untuk mengkaji teori masy massa yang bersifat eurocentric
 • Sistem dimajukan bersifat elitis
 • elit memerintah mendapat mandate dan majority masy
 • proses demokrasi berfungsi (kumpulan menjalankan proses mengawasi tindak tanduk antara satu sama lain_
 • media is not budaya massa ynag negatif
 • memajukan kepelbagaian idea dan pandangan dlm masy 
 • organisasi media mempunyai autonomi
 • bebas drpd kawalan negara
 • bebas parti politik dan kumpulan pendesak
 • media dikawal oleh elit pengurus yang mempunyai autornomi
 • menentukan isi kandungan media
 • tidak wujud keperluan untuk menilai media becuz media massa wujud dalam masy yang pluraslis (memenuhi keperluan semua golongan masy
Radikal optimist
 • masy berkonflik
 • terbahagi mengikut kelas
 • setiapp kelas ingin memajukan idea dan kepentingan masing
 • penggunaan kuasa dalam bentuk dominasi
 • satu golongan mendominasi golongan yang lemah
 • media: pergelutan ideologi
 • media; superstruktur
 • membantu pengekalan status quo dan hegemoni kelas yang dominan
 • penguasaan kaedah pengeluaran bahan masa sama menguasai kaedah pengeluaran mental masy
 • bahan: ekonomi
 • ideologi: cara bagaimana keadaan sosial bersifat menindas diesahkan oleh sistem sosial
 • ideologi: satu proses mengatur dan menstruktur kesedaran palsu mengeana keadaan sosial yang tidak seimbang
 • ideologi: bagaimana idea tentang sistem sosial yang tidak seimbang dipersembahkan kpd masy (pekerja) sebagai satu sistem semula jadi dan tidak perlu dipersoalkan.
-------------------------------------------------
No comments:

Post a Comment

thanks for posting up comments ( : i will pay you a visit